Zadzwoń do nas!

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A   R O D O

Mając na uwadze zapisy art. 13 ust. 1  i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej „RODO”, poniżej przedstawiam informacje i  zasady przetwarzania danych osobowych przez Firmę: BOGMAX Usługi Ogólnobudowlane Bogumił Bzdyl, Stryszowa 95, 32-420 Gdów

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BOGMAX Usługi Ogólnobudowlane Bogumił Bzdyl, Stryszowa 95, 32-420 Gdów  (dalej: BOGMAX), nr tel.: +48 530 404 866, e-mail: biuro@bogmax.pl

KONTAKT W SPRAWIE DANYCH OSOBOWYCH

Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na adres mailowy biuro@bogmax.pl

CELE I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

Pani/Pana dane osobowe, uzyskane przy sporządzaniu ofert, zawieraniu umowy oraz w trakcie jej trwania, wykorzystujemy lub możemy wykorzystać w następujących celach:

1) zawarcia i wykonania łączącej nas umowy, w tym rozpatrywania reklamacji oraz dokonywania rozliczeń w czasie trwania umowy lub do ich zakończenia, a także weryfikacji wiarygodności płatniczej przy zawarciu, przedłużeniu lub rozszerzeniu zakresu bieżącej lub kolejnej umowy

podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. b RODO w związku z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;

2) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na BOGMAX na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych, przepisów z zakresu rachunkowości dotyczących m.in. wystawiania i przechowywania faktur VAT oraz innych dokumentów księgowych

podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. c RODO;

3) realizacji prawnie uzasadnionych interesów BOGMAX, którym jest: tworzenie na nasze wewnętrzne potrzeby zestawień, analiz i statystyk w czasie trwania umowy; weryfikacja wiarygodności płatniczej; ustalenie, obrona i dochodzenie roszczeń wynikających z umowy przez okres ich przedawnienia; windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych, arbitrażowych i mediacyjnych; zapewnienie bezpieczeństwa z zakresu IT

podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit. f RODO.

DANE OSOBOWE UZYSKIWANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ

Państwa dane osobowe możemy pozyskiwać z innych źródeł:

1) Jeśli płacą Państwo za pośrednictwem np. banku lub instytucji płatniczej, to wejdziemy w posiadanie informacji o tym, z jakiego konta, w jakiej instytucji dokonali Państwo zapłaty. Dane te będziemy przetwarzać w celu sprawdzenia, czy dokonali Państwo poprawnej zapłaty, a w razie potrzeby także w celu dokonania zwrotów, w celu wykonania umowy oraz w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami.

INFORMACJA O OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych jest obowiązkowe, a ich nie podanie skutkować będzie brakiem możliwości zawarcia umowy i jej realizacji.

REALIZACJA PRAW OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupełnienia, żądania ich usunięcia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, których podanie jest dobrowolne, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

W celu wykonania praw wymienionych powyżej należy skierować żądanie pod adres e-mail: biuro@bogmax.pl lub pisemnie na adres siedziby BOGMAX lub osobiście w siedzibie BOGMAX.

Przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy musieli potwierdzić Pani/Pana tożsamość w sposób indywidualnie dostosowany do danego żądania. W przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (dotyczy danych podanych dobrowolnie) realizacja tego prawa wymaga złożenia żądania w formie pisemnej do Właściciela Firmy.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez BOGMAX Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

INFORMACJA O ODBIORCACH DANYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

. firmy hostingowe i informatyczne serwisujące nasze urządzenia oraz oprogramowanie, wykorzystywane w celu przetwarzania danych;

. firmy kurierskie, za pośrednictwem których prowadzona będzie z Państwem korespondencja;

. firmy windykacyjne w przypadku dochodzenia należności,

. podmioty prowadzące działalność płatniczą np. banki – w związku z dokonywanymi płatnościami

. firmy świadczące usługi doradczo-kontrolne na zlecenie BOGMAX (np. firmy audytorskie, certyfikujące);

. podmioty przetwarzające dane w celu prowadzenia zastępstwa procesowego np. kancelarie prawne;

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych.

DECYZJE PODEJMOWANE W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym stosując profilowanie.

CZAS PRZETWARZANIA

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane i jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

. okres świadczenia usług, a następnie okres wskazany przez przepisy prawa, które mogą obligować do przetwarzania danych przez określony czas, w szczególności ustawy o rachunkowości;

. w przypadku dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami dane będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów BOGMAX, stanowiących podstawę tego przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w przypadku danych podanych dobrowolnie).

W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania do czasu wycofania zgody, w zakresie danych, na przetwarzanie których zgoda została udzielona.